top of page
  • Foto del escritorMuller Arousa

9. Acreditar unha situación de violencia de xénero

Fonte: igualdade.xunta.gal


Como se acredita unha situación de violencia de xénero

Para os efectos da Lei 11/2007, galega para prevención e tratamento integral da violencia de xénero, a situación de violencia acreditarase por calquera das seguintes formas:

  • Certificación da orde de protección ou da medida cautelar, ou testemuño ou copia autenticada pola secretaria ou polo/a secretario/a xudicial da propia orde de protección ou da medida cautelar.

  • Sentenza de calquera orde xurisdicional que declare que a muller sufriu violencia en calquera das modalidades definidas nesta lei.

  • Certificación e/ou informe dos servizos sociais e/ou sanitarios da Administración publica autonómica ou local.

  • Certificación dos servizos de acollida da Administración publica autonómica ou local.

  • Informe do ministerio fiscal que indique a existencia de indicios de violencia.

  • Informe da Inspección de Traballo e da Seguridade Social.

  • Calquera outra que se estableza regulamentariamente.

4 visualizaciones0 comentarios

Entradas relacionadas

Ver todo
bottom of page